การประชุมสามัญประจําปี
นักลงทุนสัมพันธ์  /  การประชุมสามัญประจําปี
การประชุมสามัญประจําปี

การประชุมสามัญประจําปี

ดาวน์โหลด

 

 

2567  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21/2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
วีดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21/2567 คลิก
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้า เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คลิก
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21/2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คลิก
2566  

หลักเกณฑ์การเสนอวาระ/เสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ 2567

คลิก
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20/2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
วีดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20/2566 คลิก

หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566

คลิก

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คลิก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คลิก

2565

 

หลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ/เสนอชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คลิก

แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

คลิก

วีดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19/2565

คลิก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คลิก

หนังสือมอบฉันทะ

คลิก

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คลิก

 

 

2564

 

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

คลิก

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

คลิก

วีดีโอบันทึกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

คลิก

ใบละทะเบียนเข้าร่วมการประชุม e-EGM

คลิก

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คลิก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คลิก

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2564

คลิก

หนังสือมอบฉันทะ

คลิก

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2564

คลิก