นโยบายจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น  /  นโยบายจ่ายเงินปันผล
นโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายปันผล: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯได้กำหนดไว้