นโยบายจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น  /  นโยบายจ่ายเงินปันผล
นโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายปันผล: ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯได้กำหนดไว้

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

วันจ่ายปันผล

ประเภท

เงินปันผล(บาท/หุ้น)

หน่วย

รอบผลประกอบการ

เงินปันผลจาก

11 เม.ย. 2567

17 เม.ย. 2567

02 พ.ค. 2567

เงินปันผล

0.45

บาท

01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566

กำไรสุทธิ

22 ส.ค. 2566

23 ส.ค. 2566

08 ก.ย. 2566

เงินปันผล

0.20

บาท

01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566

กำไรสุทธิและกำไรสะสม

18 เม.ย. 2566

19 เม.ย. 2566

03 พ.ค. 2566

เงินปันผล

0.43

บาท

01 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565

กำไรสุทธิ

24 ส.ค. 2565

25 ส.ค. 2565

09 ก.ย. 2565

เงินปันผล

0.17

บาท

01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565

กำไรสุทธิและกำไรสะสม

19 เม.ย. 2565

20 เม.ย. 2565

06 พ.ค. 2565

เงินปันผล

0.35

บาท

01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

กำไรสุทธิ

26 ส.ค. 2564

27 ส.ค. 2564

10 ก.ย. 2564

เงินปันผล

0.21

บาท

01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

กำไรสุทธิและกำไรสะสม

20 เม.ย. 2564

21 เม.ย. 2564

07 พ.ค. 2564

เงินปันผล

0.12

บาท

01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

กำไรสุทธิ

09 เม.ย. 2563

10 เม.ย. 2563

24 เม.ย. 2563

เงินปันผล

0.15

บาท

01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

กำไรสุทธิ

22 ส.ค. 2562

23 ส.ค. 2562

06 ก.ย. 2562

เงินปันผล

0.10

บาท

01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

กำไรสุทธิ

17 เม.ย. 2562

18 เม.ย. 2562

03 พ.ค. 2562

เงินปันผล

0.22

บาท

01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561

กำไรสุทธิ