นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้น  /  นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯได้กำหนดไว้

ประจำปี

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

กำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)

 กำไรสุทธิต่อหุ้น

เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผลรวมต่อหุ้น (บาท)

ร้อยละการจ่ายเงินปันผล

 จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)

2549

90.48

85.96

0.24

-

0.11

0.11

71

375.97

41.36

2550

135.05

129.71

0.34

0.05

0.15

0.20

59

400.00

80.00

2551

131.61

125.03

0.34

0.10

0.15

0.25

82

468.75

117.19

2552

116.67

110.83

0.28

0.10

0.15

0.25

89

468.75

117.19

2553

116.99

111.14

0.30

0.10

0.15

0.25

83

469.57

117.39

2554

(65.87)

-69.05

(0.14)

0.05

-

0.05

-36

471.10

23.56

2555

166.39

158.07

0.32

0.10

0.15

0.25

77

472.28

118.07

2556

154.21

152.34

0.33

0.08

0.20

0.28

86

474.32

132.81

2557

203.28

203.28

0.43

0.12

0.23

0.35

82

474.32

166.01

2558

229.64

229.64

0.48

0.08

0.30

0.38

78

474.32

180.24

2559

250.37

250.37

0.53

0.10

0.32

0.42

80

474.32

199.21

2560

183.46

183.46

0.39

0.08

0.27

0.35

90

474.32

166.01

2561

146.03

146.03

0.31

0.06

0.22

0.28

91

474.32

199.21

2562

132.13

132.13

0.28

0.10

0.15

0.25

 

474.32

 หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com