คณะกรรมการบริษัท
องค์กร  /  โครงสร้างองค์กร  /  คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
สว่าง ประจักษ์ธรรม

สว่าง ประจักษ์ธรรม
ประธานกรรมการบริษัท


ธรณ์ ประจักษ์ธรรม

ธรณ์ ประจักษ์ธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


สิงห์    ตังทัตสวัสดิ

สิงห์ ตังทัตสวัสดิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ


ไพรัช   เมฆอาภรณ์

ไพรัช เมฆอาภรณ์
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ


บรรจง    จิตต์แจ้ง

บรรจง จิตต์แจ้ง
ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ/กรรมการอิสระ


วิชา     จิวาลัย

วิชา จิวาลัย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ


เดวิด  แอนดรูว์  ครอส

เดวิด แอนดรูว์ ครอส
กรรมการบริษัท/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ


พอล ไบรอัน ฟัสซี

พอล ไบรอัน ฟัสซี
กรรมการบริษัท/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ


สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม
กรรมการบริษัท/กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ


พรพรรณ  โต๊ะตระกูล

พรพรรณ โต๊ะตระกูล
กรรมการบริษัท


อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร/กรรมการบริษัท


วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ
กรรมการบริษัท