ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่

เวลา

ข่าวบริษัท

ดาวน์โหลด

5/08/20 20:20 แจ้งงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5/08/20 20:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
5/08/20 20:16 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
5/08/20 20:16 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
30/07/20 17:37 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3)
15/07/20 17:38 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
25/06/20 18:14 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
19/06/20 17:57 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
07/05/20 09:29 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไขประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน)
07/05/20 08:45 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้ยกเลิกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น,วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น,และสถานที่จัดประชุมเดิม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปี 2563 และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17-2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
07/05/20 08:43 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
07/05/20 08:41 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
07/05/20 08:40 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
01/04/20 17:03 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้วันที่ 2 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขวันจ่ายปันผล)
27/03/20 18:41 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้วันที่ 2 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14/02/20 17:27 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2020 (เพิ่ม Template)
13/02/20 18:37 งบการเงินรายปี 2562 (แก้ไข หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 37) (ตรวจสอบแล้ว)
12/02/20 18:59 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2020
12/02/20 18:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
12/02/20 18:57 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
12/02/20 18:57 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
07/11/19 08:56 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (แก้ไข) (สอบทานแล้ว)
06/11/19 18:50 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
06/11/19 18:42 แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
06/11/19 18:41 แจ้งมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
06/11/19 18:41 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
06/11/19 18:40 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
06/11/19 18:40 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
01/10/19 08:58 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
22/10/19 20:22 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
22/08/19 17:01 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)
08/08/19 09:07 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07/08/19 21:56 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
07/08/19 21:55 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07/08/19 21:55 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
07/08/19 21:54 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2562
08/04/19 17:53 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
08/04/19 17:53 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08/04/19 17:52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
04/04/19 20:00 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04/04/19 19:59 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
04/04/19 17:13 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
14/02/19 17:22 การปรับโครงสร้างการจัดการ การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ของบริษัท และแจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
13/02/19 20:27 แจ้งมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
13/02/19 20:27 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
13/02/19 20:27 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
13/02/19 20:27 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
13/02/19 20:26 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
07/11/18 18:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
07/11/18 18:50 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
07/11/18 18:49 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
02/11/18 12:48 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562

01/10/18

17:10

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพ&


ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com