องค์กรและธุรกิจ  /  โครงสร้างองค์กร  /  คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ธรณ์ ประจักษ์ธรรม

ธรณ์ ประจักษ์ธรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ลินเซ่ย์ บราวน์

ลินเซ่ย์ บราวน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์


ชัยวัฒน์ จิตติคุณ

ชัยวัฒน์ จิตติคุณ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ


ชาตรี พัฒนเลิศพันธ์

ชาตรี พัฒนเลิศพันธ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน


อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร