TOG
TOG WALK RALLY 2017 (โครงการเพาะรักษ์) ณ โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม

โครงการเพาระรักษ์ จัดขึ้นโดยบริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ ซึ่งมีคณะทำงาน CSR และพนักงานจิตอาสา ดำเนินการจัดโครงการเพาะรักษ์ปีที่6 ในกิจกรรม TOG WALK RALLY 2017  ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม ภายใต้งบประมาณความรับผิดชอบต่อสังคม ในวันที่ศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่รอบสถานประกอบการ
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานในเรื่องการถ่ายทอดความรู้และการสื่อสารให้แก่สาธารณชน

 

ฐานความรู้ประกอบด้วย:

  • ฐานเรื่องการบำบัดน้ำ / การอนุรักษ์แหล่งน้ำ
  • ฐานเรื่องความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
  • ฐานเรื่องความรู้ไฟฟ้าการอนุรักษ์พลังงาน
  • ฐานเรื่องความรู้เรื่องตา 
  • ฐานเกมส์คัดแยกขยะ
  • ฐานเกมส์การใช้สื่ออย่างเหมาะสม
  • ฐานเกมส์อนุรักษ์พลังงาน น้ำ ไฟ น้ำมัน
  • ฐานเกมส์อายุขยะ