โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้น  /  โครงสร้างผู้ถือหุ้น
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่: 30/12/16
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float): 1,271 
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float): 21.85%
วันปิดสมุดทะเบียน: 30/12/16
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน: XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 1,271
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น: 98.20% 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ
กลุ่มตระกูลประจักษ์ธรรม 53.23
Specsavers Asia Pacific Holding Limited 25.04
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.73
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนสมอลแค็พ 2.34
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2.31
Sin  Kwang  Optical Pte Ltd. (Singapore) 1.05
นายเกรียงศักดิ์  อิสระยั่งยืน 0.91
นายประสิทธิ์   รักไทยแสนทวี 0.58
นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 0.57
นางสุพัตรา  ชาญสง่าเวช 0.44
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 8.8
รวมทั้งสิ้น  100

 

 

 หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com