วิสัยทัศน์และพันธกิจ
องค์กร  /  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
รักษาความเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลก ในการผลิตเลนส์แว่นตาที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างผลกำไร, นวัตกรรม,รังสรรค์คุณค่า ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย, ตลอดจนเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและตระหนักใน ความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ
เรามุ่งมั่นในการ :
เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อการแก้ปัญหาทางสายตาพร้อมบริการที่สมบูรณ์ในราคาที่คุ้มค่า และเหมาะสมด้วยคุณภาพตามมาตรฐานโลก ตั้งมั่นที่จะเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อม