การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ การแต่งตั้งตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการใหม่
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ การแต่งตั้งตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการใหม่

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ การแต่งตั้งตำแหน่งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการใหม่