TOG คว้าคะแนน CGR “ระดับ 5 ดาว” ประจำปี 2566
TOG คว้าคะแนน CGR “ระดับ 5 ดาว” ประจำปี 2566

TOG คว้าคะแนน CGR “ระดับ 5 ดาว” ประจำปี 2566

บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน); TOG ผู้ผลิตและจำหน่ายเลนส์สายตาซึ่งจัดอยู่ในประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring)  จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 782 บริษัท โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในครั้งนี้ TOG ได้รับคะแนนการประเมินในเกณฑ์ “ดีเลิศ” สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ควบคู่กับการพัฒนาและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย