TOG รับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์
TOG รับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์

TOG รับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565  จากสถาบันไทยพัฒน์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 คุณศิริพร ผลอวยพร, ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทน บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “TOG” และบริษัทในเครือ รับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมองค์กรสมาชิกการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)