TOG รับมอบ Sustainability Disclosure Award 2019
TOG รับมอบ Sustainability Disclosure Award 2019

TOG รับมอบ Sustainability Disclosure Award 2019

คุณอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2019 – Recognition จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ จากการประเมินข้อมูลผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TOG ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เมื่อวันนี้