TOG รับมอบ ESG100 ไทยพัฒน์ ต่อเนื่องปีที่ 5
TOG รับมอบ ESG100 ไทยพัฒน์ ต่อเนื่องปีที่ 5

TOG รับมอบ ESG100 ไทยพัฒน์ ต่อเนื่องปีที่ 5

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2562 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ โดย บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รักษาผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) เพื่อตอบแทนสังคมและสร้างความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน