TOG รับมอบกิตติกรรมประกาศ “Sustainability Disclosure Acknowledgement 2020”
TOG รับมอบกิตติกรรมประกาศ “Sustainability Disclosure Acknowledgement 2020”

TOG รับมอบกิตติกรรมประกาศ “Sustainability Disclosure Acknowledgement 2020”

คุณอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร (ขวา) บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ผู้แทนบริษัทฯ รับกิตติกรรมประกาศ “Sustainability Disclosure Acknowledgement” จากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ (ซ้าย)  ในพิธีมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ