TOG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THIS ปี 2563
TOG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THIS ปี 2563

TOG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THIS ปี 2563

บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THIS ปี 2563 ของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) จาก THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2563 มีบริษัทจดทะเบียน124 บริษัท รวมทั้ง TOG ที่ได้รับการคัดเลือกในรายชื่อหุ้นยั่งยืน โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 9.63 ล้านล้านบาท ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หรือคิดเป็น 67% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ MAI โดยสามารถดูรายชื่อหุ้นยั่งยืนได้ที่ www.setsustainability.com

แม้ว่าในปีนี้ TOG จะเผชิญความผันผวนด้านทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด–19 แต่บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ด้วยการรักษามาตรฐานการผลิตเลนส์แว่นตาและยกระดับมาตรการป้องกันโรคในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกค้าและพนักงานทุกคนให้ปลอดภัยจากโรคโควิด–19