TOG ขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแนวหน้าของเรา
TOG ขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแนวหน้าของเรา

TOG ขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแนวหน้าของเรา

TOG ขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแนวหน้าของเรา

นางสาวศิริพร ผลอวยพร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG  เป็นตัวแทน TOG และบริษัทในเครือ มอบแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ สูตรแนะนำจากองค์การอนามัยโลก (Isopropyl Alcohol 75%) เฟสชีลด์ ถุงมือแพทย์ และอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อแสดงความขอบคุณต่อการอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สาธารณสุขชุมชนของทีมงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลละหาร จังหวัดนนทบุรี โดยมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน ดูแลประชาชน 214 ครัวเรือน รับมอบโดย นางสาวลัดดา นิยมรัฐ ประธานอาสาสมัครฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ บ้านประธานอาสาสมัครฯ การบริจาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทีมงานอาสาสมัครฯ ในการปฏิบัติภารกิจแนวหน้าต่อสู้กับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย

ระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 โดยกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย ดำเนินงานเชิงรุกในการให้บริการชุมชนเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อย เช่น โรคไข้เลือดออก ซึ่งอาจแพร่กระจายเป็นครั้งคราวตามฤดูกาลในพื้นที่ป่าร้อนชื้น ทีมอาสาสมัครจะช่วยเสริมสร้างสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน โดยเน้นการจัดการเชิงป้องกัน แจ้งเตือนล่วงหน้า และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในท้องถิ่น

กว่า 40 ปีแล้วที่อาสาสมัครสาธารณสุขฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศไทย มีส่วนร่วมในการริเริ่มด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากมาย อาสาสมัครแต่ละคนจะได้รับมอบหมายจำนวนครัวเรือนให้ดูแล มีบทบาทในฐานะ “ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง” เพื่อยกระดับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและแจ้งเตือนในเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นที่อาสาสมัครอาศัยอยู่

การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและความร่วมมือของคนในชุมชนนี้ ช่วยสนับสนุนการตรวจสอบ การกักตัว และช่วยติดตามบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลกลุ่มเสี่ยงในแต่ละหมู่บ้านจะได้รับการตรวจคัดกรองทันที  TOG และบริษัทในเครือตระหนักดีว่าการสนับสนุนที่แข็งขันจากเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 และมีทบาทสำคัญในการช่วยลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย  ขอขอบคุณเหล่าอาสาสมัครแนวหน้าสำหรับบทบาทที่สำคัญนี้