โรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทยฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงาน TOG และ TOC บางบัวทอง
โรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทยฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงาน TOG และ TOC บางบัวทอง

โรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทยฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงาน TOG และ TOC บางบัวทอง

คณะอาจารย์และนักศึกษารุ่นที่ 16 จากโรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทยฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติก พร้อมรับฟังบรรยายความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเลนส์สายตา ณ โรงงาน TOG และ TOC บางบัวทอง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2560