เอกสารเผยแพร่
นักลงทุนสัมพันธ์  /  เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่

  Presentation  VDO

2564

   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2021)  
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2021) ดาวน์โหลด  
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)
ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q2-2021)  
TOG FACT SHEET (AUGUST 2021) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2021)  
TOG FACT SHEET (MAY 2021) ดาวน์โหลด  
BUSINESS TALK (YEARLY 2020)  
TOG FACT SHEET (MARCH 2021) ดาวน์โหลด  
TOG PRESENTATION (YEARLY 2020) ดาวน์โหลด  
TSD ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนประชาสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นบุคคลสมัครใช้บริการ IVP ดาวน์โหลด  
2563    
56-1 One Report ปี 2563 ดาวน์โหลด  
รายงานความยั่งยืน 2563 ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2020) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2020) ดาวน์โหลด  
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)
ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (AUGUST 2020) ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (JUNE 2020) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2020) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (MARCH 2020) ดาวน์โหลด  

2562

   
รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด  
รายงานความยั่งยืน 2562 ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2019) ดาวน์โหลด  
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)
ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (AUGUST 2019) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2019) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (JUNE 2019) ดาวน์โหลด  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16 ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (MARCH 2019) ดาวน์โหลด  

2561

   
รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด  
รายงานความยั่งยืน 2561 ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2018) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2018) ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (AUGUST 2018) ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (JUNE 2018) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2018) ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมโรงงาน  TOG  

ดาวน์โหลด  
ขอเชิญเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ดาวน์โหลด  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 15

ดาวน์โหลด

 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting 2018) ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (MARCH 2018) ดาวน์โหลด  
2560    
รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด  
รายงานความยั่งยืน 2560 ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2017) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2017) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting Q2-2017) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (AUGUST 2017) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2017) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (MARCH 2017) ดาวน์โหลด  
หนังสือรับรอง บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด  
ดาวน์โหลด