Zaphire® -Sx
ผลิตภัณฑ์และบริการ  /  สารเคลือบเลนส์  /  Zaphire® (TOG Premium Coating)  / Zaphire® -Sx
Zaphire® -Sx

Zaphire® -Sx


เป็นนวัตกรรมการเคลือบผิวเลนส์ ที่นอกเหนือจากเลนส์จะเคลือบเคมีผิวแข็ง เพื่อให้ทนต่อการขีดข่วนและเคลือบตัดแสงสะท้อนแล้ว ยังมีการเพิ่มเคลือบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อลดการเกาะของฝุ่นที่หน้าผิวเลนส์ และเพิ่มการเคลือบเลนส์ด้วยเคมีป้องกันน้ำเกาะผิวเลนส์ เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายยิ่งขึ้น