โครงการเพื่อน้องท้องอิ่ม2017
โครงการเพื่อน้องท้องอิ่ม2017

โครงการเพื่อน้องท้องอิ่ม2017

TOG มอบข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอรี่ของโครงการให้ข้าว=ช่วยชาวนาไทย ให้แก่โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องๆ นักเรียนโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่สถานประกอบการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560