ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่

เวลา

ข่าวบริษัท

ดาวน์โหลด

07/11/18 18:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
07/11/18 18:50 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
07/11/18 18:49 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
02/11/18 12:48 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562

01/10/18

17:10

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

09/05/18

17:38

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

09/05/18

17:37

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

09/05/18

17:36

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

17/04/18

17:50

ขอเชิญเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

04/04/18

17:15

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ

04/04/18

17:15

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

02/03/18 12:33 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

14/02/18

18:41

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่เสียชีวิต

14/02/18

18:40

การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

14/02/18

18:39

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

14/02/18

18:39

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

14/02/18

18:37

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

28/11/17

08:43

แจ้งกรรมการเสียชีวิต

07/11/17

17:16

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

07/11/17

17:15

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

07/11/17

17:14

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

05/10/17

16:11

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2561 (6 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561)

05/10/17

12:47

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

02/10/17

08:35

แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมประจำปี 2560

23/08/17

13:28

แจ้งวันหยุดประเพณี

09/08/17

17.18

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

09/08/17

17.17

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

09/08/17

17.16

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

09/08/17

17.15

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

09/05/17

13.13

แจ้งมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

09/05/17

13.11

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

09/05/17

13.07

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

09/05/17

13.06

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)

28/04/17

06:41

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560

19/04/17

13:08

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกา

05/02/17

18:31

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

05/02/17

18:30

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 14)

03/02/17

17:18

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

15/02/17

20:11

การจัดตั้งบริษัทย่อย

15/02/17

19:13

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)

15/02/17

18:23

การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

15/02/17

18:22

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

15/02/17

18:21

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

15/02/17

18:17

งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

09/11/16

19:27

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 (แก้ไข)

09/11/16

17:04

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 และเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20

 หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com