ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่

เวลา

ข่าวบริษัท

ดาวน์โหลด

07/11/19 08:56 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (แก้ไข) (สอบทานแล้ว)
06/11/19 18:50 แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
06/11/19 18:42 แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
06/11/19 18:41 แจ้งมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
06/11/19 18:41 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
06/11/19 18:40 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
06/11/19 18:40 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
01/10/19 08:58 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
22/10/19 20:22 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
22/08/19 17:01 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)
08/08/19 09:07 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07/08/19 21:56 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
07/08/19 21:55 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
07/08/19 21:55 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
07/08/19 21:54 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2562
08/04/19 17:53 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
08/04/19 17:53 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08/04/19 17:52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
04/04/19 20:00 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
04/04/19 19:59 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
04/04/19 17:13 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
14/02/19 17:22 การปรับโครงสร้างการจัดการ การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ของบริษัท และแจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
13/02/19 20:27 แจ้งมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
13/02/19 20:27 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
13/02/19 20:27 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
13/02/19 20:27 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
13/02/19 20:26 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
07/11/18 18:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
07/11/18 18:50 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
07/11/18 18:49 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
02/11/18 12:48 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562

01/10/18

17:10

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

09/05/18

17:38

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

09/05/18

17:37

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

09/05/18

17:36

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

17/04/18

17:50

ขอเชิญเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

04/04/18

17:15

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็ปไซด์ของบริษัทฯ

04/04/18

17:15

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

02/03/18 12:33 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

14/02/18

18:41

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่เสียชีวิต

14/02/18

18:40

การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

14/02/18

18:39

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

14/02/18

18:39

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

14/02/18

18:37

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

28/11/17

08:43

แจ้งกรรมการเสียชีวิต

07/11/17

17:16

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

07/11/17

17:15

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

07/11/17

17:14

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

05/10/17

16:11

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2561 (6 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561)

05/10/17

12:47

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

02/10/17

08:35

แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมประจำปี 2560

23/08/17

13:28

แจ้งวันหยุดประเพณี

09/08/17

17.18

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

09/08/17

17.17

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com