Eng
English   Thai  
 

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

TOG: Opportunity Day ไตรมาส 1/ 2557


เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย นายวิรัช ประจักษ์ธรรม ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลของบริษัทฯและผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2557 ต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์

รับชมเป็นวีดีโอ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 11)


ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/ 2557

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ให้จัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สุรศักดิ์2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ถนนสาทรใต้ , ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพฯ ( 10120 ) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้