Eng
English   Thai  
 

พบกันที่งาน TOG :Happy Family Day 2015 (New) มหกรรมลดราคา แว่นตา /แว่นกันแดด Brand ดัง วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. สถานที่ โรงงาน TOG จ.นนทบุรี
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 12)


ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  12/ 2558

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์2558ให้จัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.ณ ห้องคริสตัล บอลรูม อาคาร 2 ชั้น 3 โรงแรมตวันนาเลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ (10500) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ดูเพิ่มเติม

TOG: Opportunity Day ไตรมาส 1/ 2557


เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย นายวิรัช ประจักษ์ธรรม ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลของบริษัทฯและผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2557 ต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์

รับชมเป็นวีดีโอ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 11)