Eng
English   Thai  
 

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ดูเพิ่มเติม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 12)


ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  12/ 2558

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์2558ให้จัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.ณ ห้องคริสตัล บอลรูม อาคาร 2 ชั้น 3 โรงแรมตวันนาเลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ (10500) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ดูเพิ่มเติม